Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor bezoekers van de website en cliĆ«nten. Ik respecteer de privacy van mijn cliĆ«nten en ga zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Daarbij hou ik mij aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt je geĆÆnformeerd over de wijze waarop ik jouw persoonsgegevens kan verwerken. Deze privacyverklaring is gemaakt op 27 december 2021.

Voor welke doeleinden verwerk ik welke persoonsgegevens?

Ik als Quadrivas Therapeut verwerk persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerking doeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerking doel en/of een onderdeel daarvan op jou niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel ook niet verwerkt. 

Doel: Informeren (als je toestemming hebt gegeven bv. via social media, e-mail, de website). Om jou als vrager te informeren over de behandelingen en verzenden van eventuele nieuwsbrieven: jouw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. 

Doel: Behandeling (grondslag voor verwerking is de behandelovereenkomst). Om jou als cliƫnt te kunnen behandelen: jouw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, gezondheidsgegevens voor de behandelovereenkomst, een cliƫntendossier en financiƫle gegevens.

   Privacy cliĆ«ntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als je behandelend Quadrivas Therapeut een dossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen en gegevens over de uitgevoerde Quadrivas-behandelingen. Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke gegevens, en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Er geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen neem ik in de praktijk passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Alleen ik heb toegang tot jouw persoonsgegevens.

Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen: Recht op inzage in jouw persoonsgegevens; Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens; Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens; Recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens; Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens. Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen via mijn e-mailadres, waarna je binnen 10 werkdagen een bevestiging zal ontvangen. Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat het mij dan weten. Komen wij er samen niet uit dan zou ik dit erg vervelend vinden. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen. De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) adviseert een bewaartermijn van minimaal 15 jaar. 15 jaar na de laatste behandeling worden jouw gegevens verwijderd, tenzij je zelf anders beslist.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Jouw persoonsgegevens worden niet ongevraagd verstrekt aan derden. Voorbeeld: als bij verwijzing naar een arts of fysiotherapeut deze persoon/instantie gegevens nodig heeft, doe ik dat alleen op jouw verzoek en alleen met jouw expliciete toestemming. Echter als er een verzoek komt waarbij ik wettelijk verplicht zijn om informatie te verstrekken, zal ik dat doen. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies

Er worden functionele en analytische (Google Analytics) cookies verzameld. Je kunt zelf het cookiebeheer van je browser aanpassen door de instellingen aan te passen (dit kan effect hebben op de werking van de sites die je vervolgens bekijkt)

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Ik raad je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevensVragen over mijn privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kunt je te allen tijde richten aan: ln.tnemtaertsavirdauq@ofni of per post aan: Quadrivas Clinic De Scholekster 7 8862 LC Harlingen.